TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURULARDA PARASAL SINIRLAR YENİDEN BELİRLENDİ

      
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURULARDA PARASAL SINIRLAR YENİDEN BELİRLENDİ  
    

        Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda uygulanan parasal sınırlar 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı.
 
        Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması  Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı  Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ” Resmi  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
        Düzenlemeyle, Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda  geçerli parasal sınırlar, 1 Ocak 2019’dan itibaren uygulanmak üzere, 2018 yılı  için belirlenen yüzde 23,73’lük yeniden değerleme oranına göre tekrar belirlendi.
 
        Buna göre, Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak  başvurularda, büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerde değeri 5 bin 650 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, yine büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerde değeri 5 bin 650 Türk Lirası ile 8  bin 480 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri ve büyükşehir belediyesi  statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 8 bin 480 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak.
 
        2018 yılı içerisinde Giresun İl Hakem Heyeti Başkanlığımıza 2157 tüketici başvurusu gerçekleştirilmiştir. Bu başvuruların 1578 tanesi karara bağlanmış olup 926 başvuru tüketici lehine, 520 başvuru tüketici aleyhine, 48 başvuru görevsizlik, 79 başvuru vazgeçme ile sonuçlandırılmıştır. 5 başvurunun ise bekletilmesine karar verilmiştir.

        Söz konusu karara bağlanan 1578 tüketici başvurusunun sektörel dağılımına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
 
ŞİKÂYETİN KONUSU
SONUÇLANDIRILAN TOPLAN BAŞVURU
TÜKETİCİ LEHİNE
TÜKETİCİ
ALEYHİNE
GÖREVSİZLİK
UZLAŞMA
VAZGEÇME
 
 
BEKLETİLMESİ
BİLİRKİŞİ
İNCELEMESİ
YAPILAN
BAŞVURULAR
Abonelik Hizmetleri Sektörü
104
40
47
9
8
0
0
Finansal Hizmetler Sektörü
561
365
144
20
27
5
0
Perakende Ticaret Sektörü
771
452
277
14
28
0
564
Turizm Hizmetleri Sektörü
18
9
7
1
1
0
0
Ulaşım/Sağlık/Eğitim Hizmetleri Sektörü
40
21
10
1
8
0
0
Diğer Hizmetler
84
39
35
3
7
0
0
TOPLAM
1578
926
520
48
79
5
564