MESAFELİ SÖZLEŞME CAYMA BİLDİRİM FORMU

 
CAYMA BİLDİRİMİ
 
Firma Unvanı: ……………………….…………………………………………………………………………….................................................................................
 
Firma Adresi: …...………………………………………………………………………….......................................................................................................
 
 
              6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre firmanızdan almış olduğum mal satışından veya hizmet sunumundan cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.
              Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 9. ve 11. maddelerine göre düzenlemiş olduğum bu cayma bildiriminin tarafınıza ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde malın geri alınarak/hizmetin sonlandırılarak yönetmeliğin 5. ve 6. maddelerine göre imzalamış olduğum değerli evrakların tarafıma verilmesini rica ederim. ……../……../2019
 
 
Adı-Soyadı      :
 
Adres              :
 
Tel No             :
 
İmza                :
 


NOT: Yukarıda örneği verilen cayma bildirimi formunun iki nüsha halinde çıkartılarak; bir nüshanın tüketicide saklı kalacak şekilde diğer nüshanın da ilgili firma adresine iadeli taahhütlü posta yöntemiyle gönderilmesi gerekmektedir.